Tingimustega nõustumine
KÜLASTADES INTERNETIPOE IPSCSTORE.COM, MILLE OPERAATORIKS ON FIRMA EEMANN GROUP OÜ, TALLINN, EESTI (EDASPIDI FIRMA), KODULEHEKÜLGE, TE KINNITATE, ET TE OLETE LÄBI LUGENUD JA NÕUSTUTE TÄITMA KÄESOLEVAID TINGIMUSI, OSTU-MÜÜGI TINGIMUSI JA KONFIDENTSIAALSUSE AVALDUSES JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSTES TOODUD TINGIMUSI. KUI TE EI OLE NÕUS MISTAHES ÜLALTOODUD TINGIMUSTE VÕI KÄESOLEVAS DOKUMENDIS TOODUD TINGIMUSTEGA, TE PEATE VIIVITAMATULT LAHKUMA SELLELT LEHEKÜLJELT.

Teade autoriõigusest
Kogu internetipoes ipscstore.com esitatud teave on autoriõiguste kaitse objekt. Autoriõigusi omab Firma või muu materjali looja. Kuid Teil on õigus vaadata, kopeerida, väljaprintida ja levitada materjali antud leheküljelt seni, kui:

1. materjali kasutatakse informatiivsetel eesmärkidel;
2. materjali kasutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel;
3. materjali koopia sisaldab viidet vastavatele autoriõigustele;
4. kasutajal on õigus levitada käesolevale leheküljele paigutatud materjali seni, kui materjal(i):
    4.1.  kasutatakse informatiivsetel eesmärkidel;
    4.2.  kasutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel;
    4.3.  sisaldab endas viidet vastavatele autoriõigustele;
    4.4.  ei oma konfidentsiaalse teabe staatust.

Kolmandate isikute autoriõigused ja autoriõiguste esindaja
Firma austab ja järgib kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi ja meie ootame oma kasutajatelt sama. Meie jätame endale õiguse, omal äranägemisel, peatada juurdepääsu õigust kasutajatel, kes rikuvad kolmandate isikute intellektuaalomandi õigust.

Kui Teie leiate, et teie intellektuaalomandit on kopeeritud meie leheküljel autoriõiguste rikkumisega, palun, saatke meie autoriõiguste esindajale järgmine informatsioon:

1. õiguse omaniku nimel tegutseva isiku volitused;
2. autoriõigustega kaitstud materjali kirjeldus, mis teie arvates osutus autoriõiguste rikkumise esemeks;
3. autoriõigustega kaitstud materjali paigutus meie leheküljel;
4. teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu me saaksime teiega ühendust võtta;
5. avaldus teilt, et te olete veendunud selles, et vaidlustatud õigusele ei ole antud kasutamisluba autoriõiguste valdaja, tema agendi või seaduse poolt; ja
6. avaldus teilt selle kohta, et teave teie teates on õige, ja teie olete autoriõiguste omanik või volitatud tegutsema õiguse omaniku nimel.

Autoriõiguste esindajaks on firma Eemann Group OÜ. Pretensioonide esitamiseks autoriõiguste rikkumise kohta meie internetipoe koduleheküljel, pöörduge aadressil:

Eemann Group OÜ
Laki 5B, 10621 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 660 4177
e-post: info@ipscstore.com

Kaubamärgid ja teenindusmärgid
ipscstore.com on firma Eemann Group OÜ kaubamärk. Te ei tohi kasutada seda ja mistahes teisi Firmale kuuluvaid  kaubamärke ja teenindusmärke ilma Firma kirjaliku loata.

Viide garantiide puudumisele
Firma püüab võimaldada täpset teavet internetipoe ipscstore.com koduleheküljel, kuid ei võta endale vastutust esitatud teabe usaldusväärsuse eest. Firma võib igal ajal ilma spetsiaalse hoiatuseta teha muudatusi internetipoe ipscstore.com  koduleheküljele paigutatud või kaupade ja teenuste kirjelduses toodud teabesse.

Internetipoe ipscstore.com koduleheküljel avaldatud materjali esitatakse «nagu on» ja ei kehtesta mingeid ei selgelt väljendatud ega eeldatavaid garantiisid.

Vastutuse piirang
Firma ei vastuta mistahes otseste või kaudsete, spetsiaalsete, juhuslike või loomulike kahjude, kahjustuste eest, mis tekivad internetipoe ipscstore.com  koduleheküljel esitatud materjali kasutamisel. See sisaldab, kuid ei ole piiratud andmete kaotsimineku, tulu kaotamise, vigastuste või surma tekitamise, varale kahju tekitamisega jne, isegi kui Firma või tema esindaja olid hoiatanud selliste tagajärgede võimalikust saabumisest.

Viited
Kuna internetipoe ipscstore.com kodulehekülg võib sisaldada viiteid kolmandate isikute internetilehekülgedele, Firma teatab, et ei kanna vastutust internetilehekülje, millele on tehtud viide, sisu eest. Firma toob ära ülalnimetatud viited kasutaja mugavuseks ja ei toeta igal internetileheküljel, millele on tehtud viide, toodud firmat või teavet.

Kaupade või teenuste olemasolu
Internetipoe ipscstore.com koduleheküljel toodud kaupade või teenuste olemasolu ja selle kauba või teenuse kirjeldus võivad erineda sõltuvalt riigist. Konsulteerige internetipoe esindajaga täpse info saamiseks kauba/teenuse kohta.

Teie poolt saadetav teave
Teil on keelatud saata või edastada mistahes ebaseaduslikku, ähvardavat, ebaviisakat või muud sorti solvavat materjali Firma või temaga seotud isikute aadressile.

Isikuandmed
Isikuandmete kogumine ning töötlemine toimub vastavalt konfidentsiaalsuse avaldusele ja isikuandmete töötlemise tingimustele.

Teie avaldused
Igat materjali, teavet või ideed, mis on esitatud või saadetud internetileheküljel toodud sidevahenditele, käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena ja mitte kellegi omandina. Firma võib levitada või muul viisil kasutada teie poolt esitatut mistahes eesmärkidel. Kui mingi osa esitatud teabest sisaldab isikuandmeid, teie nõustute, et Firma võib kasutada sellist personaalset teavet mistahes ärivajadusteks. Personaalse teabe kasutamises on kokkulepitud konfidentsiaalsuse avalduses.

Teabe eksport
Mitte mingi teave ei või olla allalaaditud või muul viisil eksporditud käesolevalt internetileheküljelt rikkumaks Firma õigusi ja Eesti Vabariigi seadusandlust.

Jurisdiktsioon ja seadusandluse valik
Kõik Firmale ja internetipoele ipscstore.com adresseeritud pretensioonid peavad olema lahendatud vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja Eesti Vabariigis.